Protokoll från Årstämman 2017

Årsstämma Brf Ågläntan 2017

Datum: 20170503

Plats: Hotell Halland, Kungsbacka

 1. Stämman öppnades

 2. Jesper Johansson valdes till ordförande, Erik Gustavsson valdes till mötessekreterare.

 3. Röstlängd upprättades och godkändes.

 4. Stefan Carlsson valdes som justerare.

 5. Revisionsberättelse och årsredovisning gicks igenom och godkändes.

 6. Balans och resultaträkningen godkändes.

 7. Disposition av resultat sker enligt ekonomisk plan.

 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 9. Styrelsearvodet sattes till ett basbelopp för styrelsen att fördela sinsemellan.

 10. Val av styrelse. Styrelsen består av en ordförande, vald på ett år, samt fyra ledamöter, valda på två år. För att få kontinuitet i styrelsearbetet valdes två av ledamöterna på ett år denna gången så att överlappning sker framöver. Följande valdes in i styrelsen:

  Ordförande Christina Lindqvist 1 år
  Ledamot Erik Gustavsson 1 år
  Ledamot Stefan Carlsson 1 år
  Ledamot Carita Nilsson 1 år
  Ledamot Eric Eldholm 1 år

  Föreningen lämnade till styrelsen att sinsemellan fördela arbetet.

 11. Nuvarande revisor kvarstår.

 12. Allmän diskussion
  Dagens förvaltning samt brister i denna diskuterades. Då avtalet löper till och med januari 2019 ombads styrelsen att se över alternativ till förvaltning och presentera dessa på föreningsstämman 2018 så att dagens avtal kan sägas upp om stämman så beslutar.


  Medlemmarna vill att tydligare information avseende vad som ingår i förvaltning samt vem man ska ringa vid vilka problem delas ut till medlemmarna och läggs ut på hemsidan.

  Medlemmarna uppdrar till styrelsen att se över situationen i förråds- och cykelutrymmen med hänsyn till skräp och övergivna cyklar. Styrelsen ombads även att utröna möjligheterna till att bygga cykelskjul eller liknande för att skapa mer utrymme för medlemmarnas cyklar.

  Medlemmar uttryckte oro över påverkan på fastigheterna av frekvent trafik av tunga sopbilar mellan Västergatan 19 och Västergatan 21. Styrelsen skall undersöka saken.

  Styrelsen informerade om installation av nya lås samt porttelefon den 15 maj och ett par dagar framöver. Mer information skall lämnas separat.

 

Mötet avslutades.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *